V skladu s statutom Slovenske potapljaške zveze sklicujem:

REDNO LETNO SKUPŠČINO SPZ,
ki bo v soboto, 30. marca 2024 ob 10. uri
na Bledu, Blejski grad, Grajska cesta 61, 4260 Bled

Predlagam naslednji dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine.
2. Poročilo verifikacijske komisije.
3. Pregled zapisnika prejšnje skupščine.
4. Poročila o delu SPZ v preteklem letu.
5. Program dela SPZ v tekočem letu.
6. Razno
7. Podelitev plaket SPZ

PorocilaSkupscinaSPZ2024

Lep potapljaški pozdrav

prof. dr. Mitja SLAVINEC
predsednik SPZ