1Zavod RS za varstvo narave je založil zanimivo knjižico z naslovom Ogrožene vrste in habitatni tipi v slovenskem morju/ Endangered Species and Habitat Types in the Slovenian Sea. Avtorja besedila sta Lovrenc Lipej in Robert Turk, avtor ilustracij in večine fotografij je Tihomir Makovec. Vsa besedila so v slovenskem in v angleškem jeziku. Tako je knjiga dostopna širšemu/evropskemu krogu.In komu je knjiga namenjena? Nam. Širši javnosti. Vsem!

Iz uvodnih poglavij pravkar izšle knjige lahko preberemo:

Zakaj knjiga o ogroženih vrstah in življenjskih okoljih in kdaj pravzaprav lahko trdimo, da je neka vrsta ogrožena ali da je ogroženo določeno življenjsko okolje?

Nevarnosti izginjanja vrst in življenjskih okolij se lahko ognemo le z njihovim poznavanjem, s prepoznavanjem dejavnikov ogrožanja in, nenazadnje, s sprejemanjem ustreznih ukrepov za zmanjšanje ali odpravo teh dejavnikov.

Med nalogami, ki jih Zakon o ohranjanju narave nalaga Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave, je tudi zbiranje podatkov o rastlinskih in živalskih vrstah, njihovih življenjskih prostorih in ekosistemih ter priprava strokovnih predlogov rdečih seznamov, t.j. seznamov redkih in ogroženih vrst. Slednji so pomemben kazalec trenutnega stanja vrst in habitatnih tipov, hkrati pa tudi nujna osnova za dolgoročno spremljanje uspešnosti politik in ukrepov varstva narave.

Knjiga »Ogrožene vrste in habitatni tipi v slovenskem morju« je nekakšen morski rdeči seznam, pri čemer se od »klasičnih« rdečih seznamov razlikuje po tem, da vključuje ob rastlinskih in živalskih vrstah tudi redka in ogrožena življenjska okolja. Zagotavljanje ugodnega stanja teh okolij je ključnega pomena pri ohranjanju biotske raznovrstnosti slovenskega morja.

Ali bomo pri tem učinkoviti ali ne, je v veliki meri odvisno od zavedanja javnosti in politike o stanju, dejavnikih ogrožanja in potrebnih ukrepih. V slednjem je skrit morda najpomembnejši razlog za izdajo knjige o ogroženih vrstah in habitatnih tipih v slovenskem morju. To je prepričanje, da posvečamo ohranjanju morja in morskega obrežja, tega navidez nespremenljivega, v resnici pa krhkega ekosistema, premalo pozornosti.

Ko govorimo o ogroženosti morskega okolja in morskih organizmov, navadno pomislimo na kite, delfine in morske želve, morda tudi morske datlje in celo na travnike pozejdonke. Navadno pa se poznavanje ogroženosti morskih vrst in habitatnih tipov tu bolj ali manj konča. S pričujočo knjigo smo zato želeli širši javnosti predstaviti tudi manj znane morske organizme in habitatne tipe, ki jim z našimi posegi in dejavnostmi odrekamo pravico do ustreznega življenjskega okolja, ter obenem opozoriti na najpomembnejše dejavnike ogrožanja. Poznavanje teh je prvi pogoj za zaustavitev nadaljnje degradacije morskega ekosistema in zagotovitev njegove trajnostne rabe.

Zahvala gre Uradu za mednarodno sodelovanje Kneževine Monako in njegovemu vodji g. Fredericu Platiniju ter sodelavcu Wilfridu Deriju. Urad je namreč finančno podprl projekt in tako omogočil izdajo knjige o ogroženih vrstah in življenjskih okoljih v slovenskem morju.

Na pregled izdaj > >
Več o Morski biološki postaji > >
* Možnosti nakupa > >